Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów III Kongres

Relacja z III Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów - Głos Seniora

10-11 WRZEŚNIA 2020

Kraków dnia 8 grudnia 2022 r

Przesłanie Kongresu

Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów .

Kongres rad seniorów wyraża zaniepokojenie braku ciągłości polityki senioralnej w ramach rządowego programu

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”.

Podstawowe wartości, polityki społecznej wobec osób starszych wskazane zostały w tytule dokumentu .Program ma charakter strategiczny, wieloletni. Jednak nie jest jasne, jaki miałby być harmonogram działań podejmowanych w ramach projektowanej polityki.

 Należy zwrócić uwagę na przyszłe zmiany kulturowej definicji starości oraz kryteriów samooceny wieku przez starzejące się osoby. W 2030 roku zbiorowość określana jako osoby starsze będzie miała inne niż obecnie potrzeby (nie tylko psychiczne, ale także społeczne), inny dostęp do technologii. Inna będzie także świadomość o decydowaniu o sobie.

Zbyt mało uwagi autorzy strategii poświęcili dla aktywności osób starszych a także bezpieczeństwem ekonomicznym.

Podobnie jak w założeniach polityki senioralnej z 2013 roku, nie włączono polityki emerytalnej. Tymczasem jest to problematyka kluczowa, zapewnienia seniorom bezpieczeństwa ekonomicznego.

W świetle omawianego dokumentu kluczowym, wręcz dominującym, kreatorem i realizatorem polityki społecznej wobec osób starszych, jest centralna władza państwowa.

Organizacje pozarządowe i samorządy są co prawda wymieniane w dokumencie jako podmioty polityki społecznej wobec osób starszych, ale ich rola sprowadzona została do wykonywania zadań wskazanych przez rząd.

W programie nie dostrzeżono przedstawicielstwa na poziomie samorządów lokalnych ,  rad seniorów jako organu samorządu lokalnego, umiejscowionego w ustawie o samorządzie gminnym, które zajmują się koordynacją polityki senioralnej.

 Rady seniorów są ustawowym reprezentantem osób starszych a ich przedstawicielstwo jakim jest OPoWRS ,powinno być respektowane zarówno w organach przedstawicielskich jak i zarządzających.

Znamiennym tego przykładem jest wniesiony projekt poselski i senacki   noweli art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, wniesiony do Sejmu, który czeka od trzech lat na procedowanie i wniesienie do Laski Marszałkowskiej. Pomimo pozytywnych opinii i skonkretyzowanego stanowiska rządu, projekt noweli art. 5c usg może znowu ulec dyskontynuacji jak w poprzedniej kadencji.

Nalży także zwrócić uwagę na znamienny fakt, iż powołane uchwałą Kongresu OPoWRS przedstawicielstwa, do odpowiednich gremiów stanowiących i wykonawczych nie zostały umiejscowione .

Rady seniorów są ustawowym reprezentantem osób starszych a ich przedstawicielstwo z ramienia OPoWRS powinno być respektowane zarówno w organach przedstawicielskich jak i zarządzających.

My seniorzy dziś obradujący na Kongresie ponownie zwracamy się do Przewodniczących Komisji Sejmowych

Polityki Senioralnej (PSN).  Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) ,Zdrowia (ZDR) o włączenie jako stałych przedstawicieli OP o WRS w/w komisjach w procedowaniu dotyczących polityki senioralnej ,

 Barbara Szafraniec- Przewodnicząca

Materiały i dokumenty -do przekazania-rady seniorów

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów

III KONGRES

10-11 WRZEŚNIA 2020

WPROWADZENIE

W Polsce powoływanie kolejnych R S jest już procesem, który zaznacza się intensywnie w każdej gminie. Spowodowała to Ustawa o Samorządzie Gminnym art. 5 c jako podstawa prawna. Proces ten musi być jednak naturalnym działaniem oddolnym. Seniorów nie wolno zastępować ani wyręczać w ich działaniu. Władze samorządowe powinny inspirować i stwarzać warunki do realizacji zamierzeń na miarę oczekiwań seniorów i na miarę ich potrzeb.

Tu niezbędna jest świadomość o odmienności potrzeb osób starszych od potrzeb ludzi w wieku produkcyjnym. Jest to szczególnie ważne i istotne, jako że wiele opracowań i prognoz dokonywanych jest przez ludzi tak młodych, że dla nich starość jest już abstrakcją.

Uruchomienie programów wymiany doświadczeń poprzez sieciowanie jest najtańszym i najskuteczniejszym działaniem w najbliższej perspektywie. W dalszej perspektywie czasowej można włączyć np. rozwiązania teleinformatyczne. Wymiana może przybierać różne formy w zależności od potrzeb i aspiracji poszczególnych RS.

Wyzwania starzenia się to nasza wspólna sprawa.

Misją OPoWRS jest inicjowanie, opiniowanie, doradzanie i wskazywanie rozwiązań w sprawach dotyczących poprawy jakości życia osób starszych. Wzmacniać rolę Rad Seniorów a także innych organizacji seniorskich, być ich rzecznikiem i rozjemcą w sytuacjach spornych

 Razem więc musimy szukać rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia oraz funkcjonowanie społeczne seniorów, dziś i jutro.

Głównym obszarem współpracy jest odbudowa więzi społecznych i wypracowanie modelu wzajemnej komunikacji, a zwłaszcza precyzyjne określenie priorytetów oraz potrzeb osób starszych.

  Działania powinny być oparte na dowodach, badaniach, pogłębionych prognozach oraz analizach potrzeb obecnych i przewidywanych.

Docelowo porozumienie powinno spełniać role inkubatora pomysłów i koordynatora wszelkich działań organizacji seniorskich, a także osób niezrzeszonych.

Czy warto, aby Rady Seniorów znały się pomiędzy sobą?

 Jedynym ze skutecznych działań w budowie społeczeństwa obywatelskiego i poprawy warunków jakości życia seniorów jest wspólnota w działaniu.

To Rady Seniorów są,

 rzecznikiem interesów osób starszych wobec władz samorządowych. Wspólne programy samorządu z Radami Seniorów mogą odwieźć seniorów od gloryfikowania kultury przetrwania i pokazać korzyści płynące z kultury rozwoju.

 Dla samorządów wsparciem dla skutecznego oddziaływania w budowie społeczeństwa obywatelskiego, poprawiając równocześnie relacje międzypokoleniowe.

 We wspólnym działaniu ideą, wspólną naszą!   

Zrozumieć starość!!!

jako jeden z naturalnych etapów życia człowieka

STRATEGIA

OKREŚLENIE WIZJI porozumienia

 Wizja ogólnopolskiego porozumienia o współpracy Rad Seniorów jest dostosowana do aktualnych potrzeb, wyzwań Rad Seniorów w Polsce. Istnieje zrozumienie dotyczące tego, dlaczego porozumienie istnieje, jakie cele chce osiągnąć oraz komu świadczyć usługi oraz że, wymaga stabilizacji. Współtworzący -Rady Seniorów oraz wybrany zarząd, aby móc efektywnie w planowaniu długoterminowym skupić się na tym jak organizacja ma wyglądać po określonym czasie, który kongres przyjmuje jako cezurę/ co dwa lata/ a następnie użycie tej wizji do ustalenia celów, które należy osiągnąć w tym terminie.

 W procesie planowania długoterminowego należy przewidywać przyszłe warunki, zewnętrzne oraz wewnętrzne realia funkcjonowania oraz sposoby dzięki którym porozumienie będzie funkcjonować w nich efektywnie.

 Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, jest oddolną inicjatywą społeczną i zostało powołane na Konferencji przedstawicieli Gminnych Rad Seniorów z całej Polski, w dn. 21 sierpnia 2015 r. w Krakowie

 Celem porozumienie jest wspólne działanie zmierzające do wypracowania, demokratycznego modelu uczestnictwa i reprezentacji osób starszych w budowie społeczeństwa demokratycznego, integracji międzypokoleniowej i partycypacji osób starszych w życiu społecznym. Społeczność, niemal dziesięciu milionów osób, powinna mieć swoją reprezentację w środowiskach opiniotwórczych, mediach i polityce.

 W jedności możemy więcej dać i również więcej otrzymać.

Członkami Porozumienia są Gminne Rady Seniorów, reprezentowane przez swoje Zarządy / Prezydia / oraz organizacje wspierające działające na rzecz seniorów, tworząc relacje partnerstwa oparte na zasadzie zaufania i woli współpracy.

Gminne Rady Seniorów są nową instytucją w Polsce. Podstawę prawną ich powołania stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 5c /Dz.U.2020.0.713/ , stanowiąca normatywną podstawę funkcjonowania gminnych Rad Seniorów w Polsce i są jedyną ustawową instytucją samorządową reprezentująca osoby starsze w społeczności lokalnej która sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Przystąpienie do ogólnopolskiego porozumienia jest dobrowolne.

Aktem deklaratywnym jest uchwała/postanowienie Gminnej Rady Seniorów.

Organizacje wspierające odpowiednio do postanowień tych zarządów.

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów ze swojego grona wybiera swoje władze na kadencję dwuletnią /czteroletnią/. Podczas ogólnego zebrania, którym jest Kongres Rad Seniorów

Organizację i strukturę określa się podczas kongresu w drodze uchwały większością głosów.

Ogólne zebranie Rad Seniorów i organizacji wspierających określa bieżące cele i zadania na najbliższą przyszłość.

Siedzibą Ogólnopolskiego Porozumienia jest Miasto Kraków.

OKREŚLENIE CELÓW DO OSIĄGNIĘCIA

 Wizja porozumienia sformułowana i przyjęta, wymaga planu implementacji działań. Cele praktyczne i realistyczne, dostosowane do bieżących oraz prognozowanych działań., oraz   spójne z ustaloną misją i wizją porozumienia.

1. Tworzenie realnych przepływów informacji do Sejmu i Senatu

·  potrzebie zmian ustawowych dotyczących seniorów wynikających z deklaracji władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczpospolitej Polski

·  przyjętego przez Radę Ministrów 26 października 2018 r. dokumentu pt.

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.”

a także wynikających:

ONZ- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 • Pogłębienie współpracy pracy z administracją państwową w celu realizacji zgłoszonych już postulatów oraz wsłuchiwanie się w głos środowiska i występowanie do właściwych jednostek samorządu lub rządu z propozycjami zmian.
 • Opieka zdrowotna osób starszych.
 •  Zwiększenie dostępność geriatrycznej opieki paliatywnej – hospicyjnej poprzez zapewnienie warunków służących minimalizowaniu psychicznych i fizycznych dolegliwości występujących u kresu życia.
 • Innych organizacji: fundacji, stowarzyszeń w szczególności o charakterze, zdrowotnym i ekonomicznym.
 • Wspomaganie środowisk seniorskich w demokratycznym powoływaniu nowych Rad Seniorów.
 • Tworzenie podstaw dla partycypacji osób starszych w życiu publicznym
 •  Wspieranie działań na rzecz poszerzenia dostępu do zrozumiałej, rzeczowej i kompleksowej informacji o przysługujących seniorom prawach i świadczeniach.
 •  Obligatoryjny udział i współpraca z Radami, pełnomocnikami ds. osób starszych na różnych szczeblach samorządu lokalnego, z głosem doradczym i opiniującym przy opracowaniu i wdrażaniu dokumentów adresowanych do seniorów oraz monitorowania ich.
 •  Zapewnienie stałej obsługi merytorycznej, finansowej i lokalowej dla Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów.

OKREŚLENIE SPOSOBÓW OSIĄGNIĘCIA CELÓW ORAZ POMIARÓW

CEL DO OSIĄGNIĘCIAODPOWIEDZIALNYMONITOROWANIETERMINUWAGI
Ustanowienie pełnomocnika  /rzecznika do kontaktów sejmem i senatemkongreszarządPraca ciaąła 
Udział przedstawicieli OPoWRS w komisjach sejmowych - ds. polityki senioralnejKongres Przewodniczący zarząduzarządPraca ciągła Udział na zasadzie głosu doradczego inicjatywnegoUchwała Kongresu
Udział przedstawicieli Rad seniorów w Radzie Polityki Senioralnej przy: Ministerstwie Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej   Ministerstwie ZdrowiaPrzewodniczącyZarządPraca ciągłaMinimum 5-ciu przedstawicieli w każdej radzie
W Strukturach WojewódzkichPrzewodniczący WojewodaZarządPraca ciągła 
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.Kongres PrzewodniczącyZarządPraca ciągłaPowołanie zespołu eksperckiego
Zwrócenie się do Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich która realizuje projekty na różnych szczeblach które służą rozwojowi kontaktów politycznych ,gospodarczych ,kulturalnych i naukowych  PrzewodniczącyZarząd  Zabezpieczenie  panelu dyskusyjnego dotyczącego  partycypacji osób starszych w różnych dziedzinach z ich udziałem.  
Wspomaganie inicjatyw w powoływaniu Rad SeniorówPrzewodniczącyZarządPraca ciągłaWspółpraca z instytucjami naukowymi i ekspertami. Prezydenci ,Burmistrzowie, Wójt
Stworzenie struktury szkoleniowej Rad SeniorówPrzewodniczącyZarządPraca ciągłaStowarzyszeni OPRS
Wymiana doświadczeńPrzewodniczącyZarządPraca ciągłaRady Seniorów Współpraca z instytucjami naukowymi i ekspertami. Prezydenci ,Burmistrzowie, Wójt

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU STRATEGII DLA

OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW (OPOWRS)

Projekt przygotowany przez:

Barbarę Szafraniec Przewodniczącą OPOWRS , Halinę Zwaniecką Wiceprezes OPRS we współpracy z członkami zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i dr Anną Okońską -Walkowicz Pełnomocnikiem Prezydenta m. Krakowa ds. Polityki Senioralnej a zarazem ekspertem OPOWRS.

Oraz Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów – dr Marka Bochowicza 

1. Fundamentem projektu strategii jest akt założycielski Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z dnia 21 sierpnia 2015 r., gdzie w pkt. 6 – jako kierunek działania – zapisano:

 1. Upowszechnianie demokratycznego wyboru rad seniorów
 2. Wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach seniorów
 3. Wpływ na poziomie każdej jednostki samorządu terytorialnego na zakres obowiązków i uprawnień rad seniorów
 4. Likwidacja barier i utrudnień w pracy rad seniorów

2. Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów przyjmuje 4 pokongresowe          założenia do projektu strategii:

 1. Naszą misją jest reprezentowanie interesów środowisk osób starszych
 1. Naszą wizją i zadaniem na dziś i na jutro to rady seniorów aktywnie uczestniczące w budowaniu programu polityki senioralnej aż do szczebla władz centralnych
 1. Naszymi wartościami są partycypacja i współprzywództwo

partycypacja społeczna senior + jako wartość dodana w naszej działalności

 1. Nasze podstawowe działania programowe prowadzone w oparciu o badania potencjału i analizę działań rad seniorów. 

Cele

 • Stały rozwój Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów poprzez zwiększanie liczby rad seniorów w Ogólnopolskim Porozumieniu o Współpracy Rad Seniorów jako siły głosu seniorów
  • Skuteczne przedstawicielstwo spraw osób starszych w pracach Parlamentu Rządu i samorządu wszystkich szczebli

Zadania 

 1. Zwołanie konwentu rad seniorów członków Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w 2021 po pandemii
 2. Zgłoszenie przedstawiciela rad seniorów, członka Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów jako reprezentanta środowisk senioralnych w Sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej i Senackiej Komisji Spraw Społecznych – wybór on-line po kongresie
 3. Zgłoszenie przedstawiciela rad seniorów, członka Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów jako reprezentanta środowisk senioralnych do Sejmowej Komisji Zdrowia – wybór on-line po kongresie
 4. Desygnowanie minimum dwóch przedstawicieli rad seniorów, współtworzących OPOWRS , do Rady Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – prolongacja kandydatury członka Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów – Zdzisława Ratajskiego – działania niezwłoczne po kongresie 
 5. Opracowanie sposobu powoływania przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Wojewódzkich Radach Seniorów – wykonanie po kongresie wyborem on-line
 6. Powołanie przedstawiciela na Forum Ekonomiczne – wykonanie na konwencie
 7. Powołanie zespołu eksperckiego ds. monitoringu rządowego programu „Polityka Społeczna Wobec Osób Starszych 2030” – program „BUS” – wykonanie na konwencie
 8. Kontynuacja procesu legislacyjnego art. 5c

5 . Sposób realizacji i osiągania zadań

 1. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową z grantów i środków zewnętrznych (Stowarzyszenie Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów złoży wnioski o dofinansowanie w ramach programów FIO, ASOS lub innych programów dla NGO celem zdobycia funduszy na opłacenie siedziby Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów oraz realizację założonych działań strategicznych)
 2. Nawiązywanie współpracy z lokalnymi z lokalnymi liderami w sprawie powoływania nowych rad powiatowych oraz wojewódzkich. Planowane spotkania warsztatowe, seminaria. 
 3. Wizyty Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów w proponowanych powiatach – rocznie 25 – uwarunkowane posiadaniem środków finansowych

Zapewnienie przedstawicielstwa OP o WRS w składach Wojewódzkich Rad Seniorów w całym kraju.

 1. Istniejące rady seniorów będą wspomagać władze lokalne w likwidacji barier i utrudnień dla seniorów. Na bazie wykonanej diagnozy potencjału i działań rad seniorów zostanie opracowany plan wsparcia, a jego realizacja odbędzie się w trakcie warsztatów, seminariów, spotkań roboczych, konferencji i regionalnych kongresów. Na zakończenie dwuletniego cyklu zbieżnego z kadencją Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów zostanie ogłoszony konkurs na najbardziej efektywną radę seniorów w Polsce. Warunkiem realizacji tego przedsięwzięcia będą środki finansowe z grantu uzyskane dla Stowarzyszenia Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów.
 2. Rozważenie podjęcie współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów

Nadając tym wydarzeniom rangę ogólnokrajową konieczna wydaje się współpraca z obecnymi partnerami Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w celu poszerzenia obszaru oddziaływania na środowiska senioralne oraz na wspólne finansowanie powyższych działań (np. ufundowanie nagród dla najbardziej efektywnej rady seniorów w Polsce).

Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów na rzecz Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów uruchomi stałą opiekę redakcyjną na stronie internetowej www.opowrs.org.pl oraz w prasie tradycyjnej , papierowej niezbędne będzie zatrudnienie osoby do tego celu.

6.    Oczekiwania – efektywność:

 1. Po upływie kolejnej kadencji Ogólnopolskie Porozumienie o współpracy Rad Seniorów powinno liczyć 120 członków
 2. Dokończenie procesu legislacyjnego art. 5c

c)Wprowadzenie przedstawicieli OP o WRS do prac parlamentarnych w Sejmowej Komisji

ds. Polityki Senioralnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Spraw Społecznych

i Rady Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej .

d)Powołanie i uruchomienie pracy zespołu eksperckiego do rządowego „programu społecznego dla osób starszych 2030

e) Poprawienie wizerunku Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

poprzez medialną promocję i uzyskanie efektów wpływania na władze centralne.

Kraków, 17-18 grudnia 2020 r.Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów On-line

Opracował

M.B

INNE DOKUMENTY /ZEWNTRNE/ OPINKJJUJĄCE

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW KRAKÓW

Udział Przedstawicielek Rady Seniorów Miasta Opola w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie

25 kwietnia 2016 r. odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów pt. „Seniorzy szansą społecznego rozwoju – rola gminnych Rad Seniorów”. W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa spotkało się ok. 200 przedstawicieli Rad Seniorów z całej Polski, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, wspólnie dyskutowali nad rozwiązywaniem problemów całego środowiska senioralnego. 

Opole reprezentowane było przez Marię Teresę Białek  i Grażynę Butmankiewicz.

Podczas spotkania reprezentanci poszczególnych rad omawiali tematy związane m.in.

 • z ochroną zdrowia i profilaktyką,
 • zabezpieczeniem finansowym seniorów
 • zapobieganiem wykluczenia osób starszych z życia społecznego, 
 • z likwidacją „szarej strefy” wyjazdów turystycznych organizowanych dla seniorów

Podstawowym celem Porozumienia jest upowszechnienie demokratycznego wyłaniania Rad Seniorów, podniesienie ich rangi oraz wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach osób starszych. Współpraca członków Porozumienia polega na systematycznych konsultacjach dotyczących proponowanych rozwiązań, wymianie doświadczeń w kreowaniu spójnej polityki senioralnej, aktywizowaniu seniorów do społecznej działalności i wspólnym zmienianiu wizerunku osób starszych, umożliwieniu seniorom składanie wniosków, propozycji zmian, ulepszeń, poprawy, tak, żeby ich głos dotarł do władz każdego szczebla.
 
Kongres przyjął przez aklamację Przesłanie Kongresowe oraz cztery Uchwały Kongresowe stanowiących tezy do kompleksowego i racjonalnego programu dla seniorów a kierowane do Władz Państwowych .W drugiej części Kongresu, Walne Zebranie wybrało w głosowaniu tajnym władze Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów na najbliższą, 2-letnią kadencję. Zarząd OPoWRS, na stanowisko Wiceprzewodniczącej wybrał Grażynę Butmankiewicz z Opola.
 
Do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przystąpiły Rady Seniorów z niżej wymienionych 30 miast i gmin: Bytom , Bydgoszcz , Chorzów, Częstochowa, Drwinia, Działdowo, Ełk, Katowice, Kąty Wrocławskie ,Kęty, Kraków, Koszalin , Legionowo, Łazy , Łódź, Mielec , Mysłowice, Miechów, Nowe Miasto Lubawskie, Nysa, Opole, Oświęcim - /PUS/ i Rada , Płock , Poznań ,Siewierz, Sosnowiec , Tarnów , Tychy, Wieluń , Warszawa.

Przewodniczący w/w Rad wchodzą w skład Konwentu Porozumienia,  m.in. Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Opola Leokadia Kubalańca weszła w skład Konwentu Ogólnopolskiego Rad Seniorów.
Kongres był impulsem do wypracowania i zdobycia nowej wiedzy oraz doświadczeń, ale także do wypracowania stanowisk, uchwał i wniosków regulujących status prawny Rad Seniorów, umacniających ich działalność i wsparcie ze strony władz samorządowych w każdym środowisku. Podczas Kongresu przyjęto także założenia do programu polityki senioralnej, którą Rady Seniorów zamierzają kreować w oparciu o nasze polskie doświadczenia oraz dobre europejskie i światowe wzory. W przyjętym przesłaniu Kongresu podkreślono, iż „fundamentalnym założeniem programu jest przedstawienie podstaw do dokonania zmiany mentalności polskiego społeczeństwa, polegającej na przekonaniu wszystkich grup wiekowych i wszystkich środowisk, że seniorzy nie są ciężarem społecznym zwłaszcza dla młodego pokolenia. Dlatego nie tylko oczekują, ale i sami proponują tworzenie programu, w którym władze, liderzy samorządowi, usługodawcy, przedsiębiorcy i sami obywatele będą respektować podstawowe prawa do egzystencji i podejmowania decyzji wyboru stylu życia osób starszych”.
Sporo uwagi poświęcono problemowi likwidacji barier i utrudnień w pracy Rad Seniorów w całym kraju.
Uczestnicy Porozumienia byli za pełną integracją środowisk senioralnych, tak w skali regionalnej, jak i całej Polski, stojąc na stanowisku, że razem można zrobić więcej i skuteczniej.

Wybrał do publikacji

M.B

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów III Kongres

10-11 WRZEŚNIA 2020 Kraków dnia 8 grudnia 2022 r Przesłanie Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów . …

CZYTAJ WIĘCEJ

Dotychczasowa” Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.”

Dezyderat Dotychczasowa” Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.” przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwość nie odpowiada na …

CZYTAJ WIĘCEJ

STATUT RADY SENIORÓW-GMINA/ MIASTO (PROJEKT)

Jednym z fundamentalnych założeń, które legły u podstaw III Rzeczypospolitej była szeroko pojęta decentralizacja władzy publicznej. …

CZYTAJ WIĘCEJ

DIALOG SPOŁECZNY

Dr Marek Bochowicz Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego (RDS) - najważniejsza instytucja krajowego dialogu …

CZYTAJ WIĘCEJ

Wystąpienie Marka Bochowicza na ZORS

https://www.youtube.com/live/yYIDDvPS8rM?feature=share&t=5086 Wystąpienie Marka Bochowicza na ZORS2023 Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów…

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów - Komunikat III

KOMUNIKAT III Warszawa, 6 czerwca 2023 roku Informacja szczególnie dla uczestników zabierających głos i pragnących przekazać głos do …

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów 23 - Komunikat II

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE – KOMUNIKAT II Szanowni Państwo  uprzejmie prosimy o zapoznanie się  z zasadami  …

CZYTAJ WIĘCEJ

Wytrwała 4 letnia praca okazała się owocną ....

Nowelizacja art 5c Ustawy o Samorządzie Gminnym - przeszła przez Sejm ! Teraz Senat i bardzo ważny etap - poprawki  czy nie i czego mają dotyczyć . …
CZYTAJ WIĘCEJ

Kongres Rad Seniorów

Na tych fotografiach  koleżeństwo z Rady Krakowskich Seniorów  podtrzymując piękne tradycje   Krakowa otwiera IV Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów. …
CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie trasy projektowej

Tak zakończyliśmy trasę  projektową, chociaż dla seniorów finał będzie w Krakowie na kongresie w dniu 9 grudnia br. Dobre seminarium i dobre nowe …
CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy na kongres do Krakowa

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na Ogólnopolski Kongres Porozumienia
CZYTAJ WIĘCEJ