STATUT RADY SENIORÓW-GMINA/ MIASTO (PROJEKT)

Jednym z fundamentalnych założeń, które legły u podstaw III Rzeczypospolitej była szeroko pojęta decentralizacja władzy publicznej. Założenie to ucieleśnione w 1990 r. w odrodzeniu gmin jako samodzielnych podmiotów prawa publicznego, znalazło swoje ustrojowe umocowanie w obowiązującej Konstytucji. Konstytucja RP z 1997 r. w art. 15 stanowi o tym, że ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej „zapewnia decentralizację władzy publicznej”, zaś art. 16 wskazuje, że „istotną część władzy publicznej” samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.                                                                                                  To wspólnota samorządowa – za pośrednictwem wybranych przez siebie władz – decyduje o tym, co jest zbiorową potrzebą wymagającą zaspokojenia staraniem wspólnoty jako całości i przy pomocy jakich narzędzi potrzeba ta będzie zaspokajana.                                                                                          Samorząd terytorialny stał się trwałym elementem naszego ustroju i w interesie powszechnym jest dalsze wspieranie jego rozwoju.

RADY SENIORALNE WPŁYWAJĄ NA LOKALNY SAMORZĄD

 Ustawowa podstawa do tworzenia Rad została wprowadzona w 2013 roku po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym art. 5c. Wiosną przed seniorami z obywatelskim zacięciem pojawiły się nowe perspektywy. Weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie, która wprowadza obowiązek powołania Rad Seniorów na wniosek seniorów – zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i województwa. Ta i inne zmiany na mocy ustawy stanowią podstawę dla efektywniejszego funkcjonowania tych organów, zapewniając im autonomię oraz środki na realizację działań. Co więcej, do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) dodano kwestie związane z polityką senioralną.

Są one sposobem na większy udział osób starszych w pracach JST i pewną formą ich inicjatywy, co zmienić w lokalnym środowisku. Co może być ciekawe Rady mają faktyczne przełożenie na lokalne inicjatywy i całkiem dobrze im to wychodzi. Dla przykładu kilka inicjatyw zrealizowanych przez Rady Seniorów: W mieście brakowało siłowni plenerowych, Rada Seniorów podniosła wniosek by, przy okazji remontów placów zabaw dla dzieci obok stawiać plenerowe siłownie, żeby dziadkowie obok swoich wnuków dbali o poprawę kondycji

W jednym z miast dzięki staraniom Rady rozszerzono ofertę dziennych domów pobytu i zapewniono tam lepsze warunki do spędzania czasu

Rady występują często o zmianę miejsca położenia przystanków autobusowych lub o utworzenie nowych, czego oczekują szczególnie starsi mieszkańcy.

Jak widać z powyższego Rady faktycznie mają realne przełożenie na lokalne inwestycje i działania

Rada seniorów

 [ Akty prawne]

Rady seniorów są stosunkowo nową instytucją prawną w Polsce.

Funkcjonują na podstawie wyraźnej podstawie prawnej i wprowadzanej do polskiego porządku prawnego ustawą z października 2013.znowelizowanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Powołanie rady seniorów następuje poprze uchwałę rady gminny ,rady powiatu ,sejmiku województwa i nadanie statutu.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

Jest aktem prawa miejscowego

Wydawane na podstawie art. 5u.s.g uchwały stanowią akty prawa miejscowego

(Art. 40.ust 1i ust.2 pkt.1 u.s.g – [Akty prawa miejscowego. Przepisy porządkowe rady gminy] – Samorząd gminny.(Dz.U.2023.40 )

Akty prawa miejscowego obowiązują jedynie na obszarze działania organu je wydającego. Organami wydającymi akty prawa miejscowego są organy państwa lub samorządu, czyli: Sejmiki wojewódzkie, rady powiatu, rady gminy

Wojewoda, zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt, burmistrz, prezydent miasta, organy administracji niezespolonej.

Podstawową zasadą obowiązującą przy rozpatrywaniu hierarchii aktów prawnych jest fakt, iż każdy akt niższego rzędu musi być zgodny z aktem rzędu wyższego.

 Hierarchia aktów prawnych w Polsce nie jest skomplikowana i zależna przede wszystkim od wydającego ich organu. Ważna jest również ilość starań niezbędnych do ich uchwalenia, co najlepiej widać na przykładzie samej tylko konstytucji

Powołanie jest aktem normatywnym

Podlegającym ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym

Art. 13. – [Akty prawne i orzeczenia ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych]

– Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.(Dz.U.2019.1461 )              Statuty stanowią zawsze postać prawa ściśle wewnętrznego, jednakże nieautonomicznego wobec konstytucji, ustaw i innych aktów powszechnie obowiązujących. Ich bezsporną funkcją jest wyeliminowanie swobody i dowolności w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Statuty podobnie jak wszystkie akty normatywne administracji publicznej muszą mieć podstawę ustawową, mieścić się w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

Konsekwencje wadliwości uchwał,

 Zarówno pod względem redakcyjnym i kompetencyjnym, określają przepisy rozdziału 10 ustawy o samorządzie gminnym sankcjami mogą być:

Wspomniane stwierdzenie podjęcia uchwały z naruszeniem prawa, stwierdzenie istotnego bądź rażącego naruszenia prawa oraz stwierdzenie jej nieważności, co do czasu uprawomocnienia się decyzji organu nadzorczego tj. Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej skutkuje wstrzymaniem wejścia uchwały w życie.

Ponadto oddzielnie należy zwrócić uwagę na art. 101 usg, dający prawo każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, do – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżenia uchwały

Wprowadzenia do polskiego porządku prawnego rad seniorów i jest możliwością uczestnictwa osób starszych w pracach rady gminy w roli radnych rad seniorów. Praca w radach seniorów ma siłą rzecz innych charakter niż w radzie gminy, powiatu województwa zarówno w zakresie pełnionych funkcji, intensywności prac, jak i odpowiedzialności

 „Ludzie starsi pomagają mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. „Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać rad i cennych pouczeń” – św. Jan Paweł II, List: „Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku!”,

Należy również stwierdzić, że expressis verbis z przepisu prawnego wynika charakter gminnej, powiatowej, wojewódzkiej rady seniorów ,jako organu o składzie wybieralnym, a nie pochodzącym z nominacji i jest podstawą prawną funkcjonowania rady seniorów w polskim porządku prawnym.

Należy stwierdzić, że tak zarysowane zadania muszą być bezwzględnie realizowane przez organy gminy. Wynika to z samej konstrukcji zadania administracji publicznej rozumianego jako publicznoprawny obowiązek. Cechą charakterystyczną zadania jest jednak pozostawienie otwartego katalogu czynności, którymi może posłużyć się organ administracyjny, byleby czynności te nie wpływały władczo na adresata działań organu administracyjnego, chyba że sam przepis prawa wskazuje na kompetencję, której należy używać, aby zrealizować dane zadanie                                                                                                                                  

Widać to wyraźnie, gdy połączy się solidarność międzypokoleniową z sprawiedliwością wyrównawczą, co akcentowano w sejmowym uzasadnieniu projektu nowelizacji, stwierdzając: „osoby starsze mają prawo do sprawiedliwego podziału przestrzeni publicznej, korzystania z infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz programów sprzyjających ich aktywności społecznej, intelektualnej i fizycznej, a także pomocy  w sytuacji zaistnienia braku samodzielności”.

 [Gminna Rada Seniorów]


Rada gminy, z własnej inicjatywy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 11 kwietnia 2023 r., Gminna Rada Seniorów może zostać powołana przez radę gminy na wniosek mieszkańców, którzy osiągnęli 60 lat. Liczba osób wnioskujących o powołanie Rady Seniorów zależy od liczby mieszkańców gminy.

W gminach do 20 000 mieszkańców – minimalnie 50 mieszkańców tej gminy,

W gminach powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 100 mieszkańców tej gminy.

 [Powiatowa Rada Seniorów]

Rada powiatu, z własnej inicjatywy

Rada powiatu może utworzyć Powiatową Radę Seniorów na wniosek mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat. W zależności od liczby mieszkańców danego powiatu minimalne liczby wnioskujących są następujące:

W powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 mieszkańców tego powiatu,

W powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 250 mieszkańców tego powiatu.

 [Wojewódzka Rada Seniorów]

 Z własnej inicjatywy  sejmik województwa może utworzyć Wojewódzką Radę Seniorów lub na wniosek mieszkańców województwa, którzy ukończyli 60 lat. Wymagane minimalne liczby wnioskujących:

W województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 mieszkańców tego województwa,

W województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 800 mieszkańców tego województwa.

Wymogi formalne to jedno, ale autentyczne poparcie dla tego gremium to drugi istotny czynnik. Przekonanie o korzyściach wynikających z utworzenia Rady Seniorów stanowi fundament owocnej współpracy z samorządem w przyszłości.

Działania lobbingowe na rzecz nowego gremium warto rozpocząć jeszcze przed złożeniem wniosku. Pomocne mogą być spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, organizowanie publicznych debat z udziałem władz i mieszkańców, adresowanie listów, czy składanie petycji do władz. Dodatkowo warto prowadzić kampanię lobbingową wśród mieszkańców, lokalnych organizacji oraz instytucji działających na rzecz seniorów.

Wymagania dotyczące liczby seniorów składających wniosek o powołanie Rady stanowią istotne różnice na etapie inicjatywnym. Dalszy proces powołania i funkcjonowania Rad Seniorów podlega analogicznym przepisom na każdym szczeblu samorządu terytorialnego – zaczynając od gminy, przez powiat, aż do województwa. Dlatego omówimy je razem.

[Kto może złożyć wniosek o powołanie Rady Seniorów]?

1.Rada gminy, z własnej inicjatywy

2.Osoby starsze – definicja seniora

W znowelizowanych przepisach określono, że wniosek o utworzenie Rady Seniorów może być złożony przez ustaloną liczbę osób starszych. Jednak definiowanie seniora wciąż jest wyzwaniem, dlatego przyjęto nieoficjalną definicję wieku senioralnego zawartą w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, osobą starszą jest ta, która ukończyła 60 lat.

3.Podmioty działające na rzecz seniorów

Wniosek o powołanie Rady Seniorów może również zostać złożony przez oraz

organizacje pozarządowe, w tym te prowadzące UTW.
W przypadku Rad Seniorów podmiot inicjujący powołanie Rady Seniorów i składający oficjalny wniosek nie musi działać wyłącznie na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

[Organizacje pozarządowe],

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie ( tu UTW), koła gospodyń wiejskich, grupy osób działające na rzecz seniorów.

 [Kto może zasiadać w Radzie Seniorów]?

 Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych ( Definicję wieku senioralnego zawartą w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o osobach

Dalej jest

 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Jak wynika z akapitu przedstawicieli osób starszych tu także stosujemy zasadę ze członkiem rady seniorów jest osoba, która ukończyła 60 lat, choć zasad ta nie jest jednoznaczna w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Niezgodne z prawem jest uchwalenie, że swoich przedstawicieli do rady seniorów mogą zgłaszać burmistrz i rada miasta, nie można bowiem przyjąć, że są oni przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W ustawie u.s.g art.5c                                                                                                                                                                   nie ma przypisu normatywnego , wskazującego czy sugerującego ,że członkowie

rady seniorów pełnia swoje funkcje społecznie ,nie pobierają z tego tytułu diety ani wynagrodzenia. 

 Zapis w statucie ,że członkowie pełnia swoje funkcje społecznie ,jest zapisem, który powoduje zanik potrzeb funkcjonalnych a ich brak zaspokojenia prowadzi do tego, że stany „normalne” społeczeństw zmieniają się w „patologiczne”Wciskanie tych zapisów , szczególnie wobec seniorów, jest nie tylko patologią w systemie pełnienia ról w zorganizowanym prawnie, kulturowo społeczeństwie, ale powoduje regresję tego systemu. Poza tym praca za darmo nie ma ekspansywności i nie podlega nieustającej ewaluacji, jest po prostu bierna nie powoduję rywalizacji.                                                                                         Zapis ten także kłoci z art 4a.                                                            

Członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane, na jego wniosek, poniesione koszty .np. utraty zarobków

Czy więc zapis w projekcie statutu zakłada ,że oprócz braku rekompensaty za pracę to zakłada jeszcze utratę należnego wynagrodzenia.

[Kto rozpatruje wniosek o powołanie Rady Seniorów]?

Wniosek o utworzenie Rady Seniorów na poziomie gminy, powiatu oraz województwa jest rozpatrywany przez odpowiednio radę gminy, radę powiatu lub sejmik wojewódzki. Zatem w zależności od szczebla formalny wniosek należy złożyć do właściwego organu. Każdy z podmiotów odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosku o powołanie Rady Seniorów, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych, ma trzy miesiące na powołanie Rady Seniorów od daty złożenia wniosku.

Odrzucony wniosek o powołanie Rady Seniorów i co dalej?

Jeśli wniosek o powołanie Rady Seniorów nie spełnia wymogów formalnych, organ odpowiedzialny za rozpatrzenie może go odrzucić. Podmiot, który złożył taki wniosek, może go ponownie złożyć po upływie 6 miesięcy od daty jego odrzucenia.

[Wniosek o powołanie Rady Seniorów złożony

– dalsze kroki]

Po złożeniu wniosku o powołanie Rady warto aktywnie śledzić jego dalsze losy, uczestnicząc w sesjach rady gminy, rady powiatu lub sejmiku oraz posiedzeniach komisji. Dzięki temu można monitorować m.in. proces tworzenia statutu oraz konsultować jego zawartość, zgłaszać uwagi i przedstawiać argumenty na rzecz konkretnych rozwiązań.

                   [Statut Rady Seniorów]

Powołanie Rady Seniorów oraz nadanie jej statutu to kompetencja rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa – w zależności od poziomu administracyjnego.

Nowe przepisy precyzują, co ma się w nim znaleźć, a są to m.in.

 • Postanowienia ogólne
 • Procedura i kryteria wyboru jej członków,
 • Zasady oraz sposób działania Rady,
 • Długość trwania jej kadencji,
 • Zasady związane z wygaśnięciem mandatu i odwołaniem członków Rady.

Dlatego tak istotne jest uzyskanie poparcia dla utworzenia Rady Seniorów, wskazując korzyści, które z tego wynikają dla lokalnych władz. Prowadząc kampanię lobbingową, nie należy zapominać o radnych oraz wójtach, burmistrzach, prezydentach, starostach czy marszałkach województwa, ponieważ to oni będą decydować o kluczowych aspektach funkcjonowania Rady Seniorów.

 • Uchwały – nowe uprawnienia Rad Seniorów

Uchwały stanowią formę wyrażania woli lub zajmowania stanowiska w konkretnych sprawach przez organizacje, takie jak np. Rada Seniorów. Jedną z kluczowych zmian dla Rad Seniorów, obok obowiązku ich powołania przez władze samorządowe, są nowe uprawnienia związane z podejmowaniem uchwał, która może mieć formę wniosków lub pytań. Rady Seniorów mogą teraz nie tylko podejmować uchwały, ale lokalne władze są zobowiązane do udzielania pisemnej odpowiedzi na nie w ciągu 30 dni od momentu ich otrzymania.

 • Finanse Rady Seniorów

Z pewnością kluczową i oczekiwaną zmianą zawartą w nowelizacji przepisów jest kwestia finansowania działalności Rady Seniorów oraz możliwość zwrotu kosztów ponoszonych przez członków Rady.

 • Finansowanie obsługi administracyjno-biurowe Rad Seniorów

Nowelizacja przynosi ułatwienie dla Rad Seniorów poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia oraz sfinansowania obsługi administracyjno-biurowej dla gremiów senioralnych na wszystkich szczeblach samorządowych. Obsługę administracyjno-biurową gminnej Rady Seniorów zapewni urząd gminy, Powiatowej Rady Seniorów starostwo, a Wojewódzkiej Rady Seniorów urząd marszałkowski.

Środki na ten cel będą pochodzić ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego na bieżącą działalność oraz reprezentację. Samorządy będą zapewne najczęściej korzystać z istniejących zasobów, takich jak dostępne lokale oraz zlecać dodatkowe obowiązki już zatrudnionym urzędnikom.

 • Zwrot kosztów, w tym kosztów przejazdu dla członków Rad Seniorów

Decyzja o ewentualnym zwrocie kosztów ponoszonych przez członków Rady Seniorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest obowiązkiem dla jednostek samorządu terytorialnego, lecz ich prawem. To lokalne władze będą decydować, czy i w jakiej wysokości przewidzieć zwrot kosztów. Mogą to zrobić poprzez stosowny zapis w statucie Rady.

Członkowie Rady Seniorów mogą otrzymać np. zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach lub wydarzeniach, na których reprezentują Radę Seniorów. Jednakże zwrot taki może zostać dokonany wyłącznie na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 30 dni od momentu poniesienia wydatków. Do wniosku należy dołączyć dowody poniesionych kosztów, takie jak rachunki, faktury, bilety czy informacje dotyczące kosztów przejazdu samochodem.

Konstrukcja statutu

gminy

Niniejszy projekt statutu jest tylko propozycją , jest zgodny z ustawą, aczkolwiek zawiera rozwiązania alternatywne do uzgodnienia z Gminą /Miastem/

Statut (…)   Rady Seniorów

                                                                    Rozdział 1.

                                                            Postanowienia Ogólne

                                                                       § 1.

Statut ( …) Rady Seniorów, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru i

powoływania członków Rady oraz zasady jej działania.

                                                                         § 2.

                                               Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U.2023.0.40 )

2. Środowiskach senioralnych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) oraz

stowarzyszenia zwykłe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora – których

przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną;

3. Seniorach – należy przez to rozumieć mieszkańców … powyżej 60 roku

życia; Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. 2015 poz. 1705)

4. Radzie Seniorów – należy przez to rozumieć (…) Radę Seniorów, zwaną dalej

„Radą“ powołaną zgodnie z art. 5c ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U. Dz.U.2023.0.40 )

5. Wójta/Burmistrzu/Prezydenta – należy przez to rozumieć Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta (…)

6. Radzie Gminy/ Miasta – należy przez to rozumieć Gminy/ Radę Miasta (… ).

7. Zarządzeniu – należy przez to rozumieć zarządzenie Wójta/Burmistrza /Prezydenta Miasta

                                                                        § 3.

1. Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Gminy /Miasta (…)

 poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności

obywatelskiej.

2. Rada podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacnianiu

udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej miasta .

                                                                        § 4.

1.Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny.

2.Gminna rada seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy.

3.W sprawach dotyczących gminy gminna rada seniorów może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

4.Wójt/Burmistrz/Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

5. (…) Rada Seniorów monitoruje i przekłada coroczną opinię z realizacji polityki

senioralnej Gminy Miasta (…).

Jest to expressis verbis

                                                         Rozdział 2.

                                                   Zakres zadań Rady

                                                                 § 5.

1.Rada działa w szczególności w następujących obszarach:

 1. Integracji i wspierania osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych
 2. Osób na zewnątrz,
 3. Aktywności ludzi starszych,
 4. Profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,
 5. Edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. Sportu, turystyki i rekreacji,
 7. Zapobieganiu marginalizacji osób starszych;
 8. Zapewnienia godziwych warunków bytowych seniorów,
 9. Bezpieczeństwa publicznego.

Tu katalog może indywidualny dostosowany do gminy miasta

                                                                       § 6.

                                  Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Współpraca z organami Gminy/Miasta ( …) przy rozstrzyganiu o istotnych
 2. oczekiwaniach i potrzebach osób starszych,
 3. Zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących
 4. bezpośrednio osób starszych oraz aktów dotyczących ogółu społeczności w zakresie
 5. jaki to prawo może mieć wpływ na funkcjonowanie osób starszych,
 6. Konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na
 7. rzecz seniorów,
 8. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów,
 9. Współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami, działającymi na rzecz
 10. seniorów,
 11. Informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska
 12. seniorów,
 13. Budowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz dążenie do odtworzenia
 14. i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych,
 15. Podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu
 16. seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych ,
 17. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach seniorów,
 18. promowanie wiedzy obywatelskiej i zaangażowania obywatelskiego nad osobami
 19. starszymi,
 20. Inicjowanie działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich w środowisku
 21. lokalnym,
 22. Promowanie współpracy z samorządem lokalnym a organizacjami i instytucjami
 23. społecznymi działającymi na terenie Gminy/ Miasta (…) oraz wymiana
 24. doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju.

Tu katalog może indywidualny dostosowany do gminy miasta

                                                                        § 7

                                   Rada realizuje swoje cele poprzez:

1. Uczestniczenie członków w posiedzeniach Rady,

2. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów ludzi

starszych,

3. Występowanie do Rady Miasta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta……. z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej .

4.Występowanie do wójta burmistrza zapytania lub wniosku w formie uchwały.

5. Inicjowanie działań dotyczących życia seniorów na terenie miasta ….

6. Współpracę z organizacjami pozarządowym, klubami seniora, związkiem emerytów

i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych,

7 Monitorowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych,

8. Działania na rzecz włączenia środowisk seniorskich w procesy partycypacyjne w mieście,

9. Bieżąca współpraca z organem wykonawczym Wójta/ Burmistrzem /Prezydenta Miasta (…)

Tu katalog może indywidualny dostosowany do gminy miasta

                                                                  Rozdział 3

                                                                Skład Rady

                                                                 § 8

1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż (…) osób, zwanych dalej „Radnymi Seniorami”.

2. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres( …) letniej kadencji

Uwaga: kadencja nie może trwać dłużej niż kadencja rady gminy, na terenie której funkcjonuje ta rada,

3. Na Radnych Seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy/ Miasta

4. Skład Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat.

                                                                    Rozdział 4

                                                            Tryb wyboru Rady

                                                                      § 9

                                              Rada wybierana jest spośród :

1, Przedstawicieli organizacji i podmiotów zrzeszających seniorów, działające na terenie miasta /gminy….. oraz organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych z terenu gminy/miasta……

a Każda organizacja ,podmiot może zgłosić do(… ) kandydatów spośród swoich członków.  Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji, podmiotu.

2.Przedstawicieli osób starszych niezrzeszonych stale zamieszkujących na terenie gminy/miasta ubiegający się mandat radnego rady seniorów, muszą uzyskać

poparcie co najmniej (…) seniorów,

3. Osoba rekomendująca może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do

Rady,

Grupa nieformalna osób starszych stale zamieszkujących na terenie gminy miasta

5. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi,

stanowiącego załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady,

6. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot działający na rzecz osób starszych, może

zgłosić do(… ) kandydatów spośród swoich członków. Dobór sposobu

wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji

organizacji,

7. Wójt/Burmistrz /Prezydent Miasta( …) ogłasza nabór kandydatów do Rad Seniorów, określa wzór:

 1. formularza zgłoszeniowego
 2. karty do głosowania,

8. Termin wyborów w drodze Zarządzenia Wójt/ Burmistrz /Prezydent Miasta……. ogłasza:

 1. na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
 3. w inny tradycyjnie stosowany w UM (…) sposób powiadamiania,

9. W ogłoszeniu, o którym mowa wyżej Wójt/ Burmistrz /Prezydent Miasta podaje w szczególności:

 1. informację o terminie i miejscu wyborów,
 2. termin w jakim organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych lub nie
 3. zrzeszone grupy seniorów mogą zgłaszać kandydatów do Rady oraz liczbę

kandydatów,

 • informację o trybie i zasadach wyborów do Rady.

10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami składane są na Dzienniku Podawczym

Urzędu Miasta( …) i podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez

Wójta /Burmistrza/Prezydenta

11. W przypadku zauważonych braków Wójt/ Burmistrz/Prezydent wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia stosownego wezwania. Nie usunięcie braków skutkuje odrzuceniem kandydata.

12. Kandydaci nabywają czynne i bierne prawo wyborcze do Rady seniorów w ( …)

                                                                 § 10

1. W przypadku, gdy do Rady zostanie zgłoszonych mniej niż ( …) osób, Wójt / Burmistrz /Prezydent wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.

2. Kandydaci spotykają się na zebraniu wyborczym zwołanym przez Burmistrza.

Organizację i obsługę zebrania powierza się przedstawicielowi Burmistrza.

3. Zebranie wyborcze prowadzi Burmistrz lub jego przedstawiciel do momentu wyboru

Przewodniczącego zebrania.

4. Burmistrz wyznacza skład Komisji Skrutacyjnej w ilości(…)  osób.

5. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydat do Rady.

                                                              § 11

1. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny.

2. Głos oddaje się na karcie do głosowania, przygotowanej zgodnie ze wzorem określonym

przez Burmistrza z pieczęcią Urzędu Miasta.

3. Każda osoba głosuje na maksymalnie 11 kandydatów z wykazu nazwisk na karcie do

głosowania.

4. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów Komisja Skrutacyjna

przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

5. W przypadku, gdy ilość kandydatów z równą ilością głosów nie zwiększa limitu 11 osób

w Radzie – nie przeprowadza się ponownych wyborów.

6. W przypadku, gdy zgłoszono 11 kandydatów do Rady, uzyskują oni status członków Rady

przez aklamację

7. Za wybranych uważa się jedenastu kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę

głosów.

8. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz

liczbę głosów jakie otrzymali i przekazuje go najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyborów

Burmistrzowi.

9. Wyniki wyborów Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej Urzędu Miasta do 3 dni od otrzymania dokumentacji, o której mowa w pkt 7.

10. Skład osobowy Rady ogłasza Burmistrz w drodze zarządzenia.

                                                                § 12

 1. W terminie nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady Seniorów powołanej zarządzeniem Wójta /Burmistrza/Prezydenta zgodnie z niniejszym statutem następuje procedura określona w § 8-11.
 • Wybór i powołanie Nowej rady seniorów następuje niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od zakończenia kadencji.
 • Na niedotrzymanie terminów przez organy gminy służy odwołanie/zaskarżenie do wojewody, sądu administracyjnego.

Uwaga: trzeba uzgodnić i precyzyjny zapis.

                                                         Rozdział 5

                                            Organy i tryb pracy Rady

                                                            § 11

 Radni Seniorzy są równi w prawach i obowiązkach.

1. Radny Senior ma prawo:

 1. Zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy związane z funkcjonowaniem Rady,
 2. Składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady,
 3. Uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady.

2. Obowiązkiem Radnego Seniora jest:

 1. Przestrzeganie Statutu,
 2. Aktywne branie udziału w pracach Rady,
 3. Informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady,
 4. Usprawiedliwianie swojej nieobecności na posiedzeniu.

Uwaga : można uszczegółowić

                                                            § 12

1.Członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane,( alternatywnie są zwracane)  na jego wniosek, poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.

Uwaga:

 należy precyzyjnie uzgodnić .szczególnie zwrócić na sformułowanie” mogą” lub „są”

Na zielono  jak w ustawie .

Propozycja

2.Jeżeli rada gminy/miasta zadecydowała o zwracaniu kosztów, o których mowa w statucie   § 12 ust 1 określa zasady zwrotu tych kosztów, w tym ich maksymalną wysokość podlegającą zwrotowi.

 Uwaga: należy precyzyjnie uzgodnić

Na zielono jest tak w ustawie

alternatywa : zgodnie z obowiązującym regulaminem Urzędu Miasta(…) oraz KPC.

                                                                   § 12

1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu miesiąca od ogłoszenia informacji

o składzie Rady Seniorów.

2. Pierwsze posiedzenie zwołuje wójt/burmistrz Rady gminy/Miasta podając jego termin, miejsce porządek obrad.

3. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi do chwili wyboru Przewodniczącego Rady

Seniorów Przewodniczący Rady Miasta.

4. Na pierwszym posiedzeniu Radni Seniorzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

                                                        § 13

1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady

a w szczególności:

 1. Ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
 2. Prowadzi obrady,
 3. Zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają

swojej reprezentacji w Radzie.

Uwaga: można uszczegółowić

2. Rada pracuje na posiedzeniach, które są jawne i otwarte.

3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia Rady winno być dostarczone Radnym

Seniorom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Termin ten

może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach krótszy.

5. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, zawierający:

 1. Numer, datę i miejsce posiedzenia,
 2. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 3. Porządek obrad,
 4. Streszczenie referowanych spraw oraz oświadczeń złożonych do protokołu,
 5. Wnioski spisane w pełnym brzmieniu,
 6. Wyniki głosowania.

6.Protokół sporządza Sekretarz i podpisuje Przewodniczący Rady.

7. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.

8. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w pracach Rady mogą uczestniczyć bez prawa

głosowania osoby nie będące jej członkami.

                                                                § 14

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i wniosków.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej

członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos

Przewodniczącego

3. Radni Seniorzy głosują poprzez podniesienie ręki.

4. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności :

 1. Datę, tytuł, numer sesji, numer uchwały, rok podjęcia
 2. Treść merytoryczną,
 3. Wyniki głosowania,
 4. Podpisy Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

5. Numerację uchwał kontynuuje się do końca danej kadencji.

6. Przewodniczący Rady przekazuje podjęte uchwały Burmistrzowi oraz Radzie Miasta

Nowego Targu za pośrednictwem jej Przewodniczącego.

                                                                      § 15

1. Wygaśniecie mandatu członka Rady następuje wskutek:

 1. Upływu kadencji na jaką został on wybrany,
 2. Śmierci Radnego,
 3. Pisemnego złożenia rezygnacji przez Radnego,
 4. W przypadku skazania Radnego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 5. przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Wskutek odwołania przez Radę w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać
 7. w wątpliwość wiarygodność Radnego niezbędną do wypełniania zadania o charakterze
 8. zaufania publicznego, przy czym odwołanie Radnego następuje w drodze uchwały
 9. podjętej przez Radę w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków
 10. Rady, bezwzględną większością głosów,
 11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach
 12. Rady, przy czym warunkiem wygaśnięcia mandatu jest uprzednie poinformowanie
 13. Radnego na piśmie, że nieusprawiedliwiona nieobecność na trzecim kolejnym
 14. posiedzeniu Rady skutkować będzie wygaśnięciem mandatu.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w § 15 ust. 1, jego

miejsce zajmuje pierwsza osoba, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w czasie

wyborów.

3.W przypadku braku takiej osoby, o ile Rada zdecyduje się na uzupełnienie składu

osobowego Rady, Burmistrz ogłasza uzupełnienie zgodnie z § 9 ust. 7.

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady z pełnienia jego funkcji następuje w trybie

określonym dla jego powołania na wniosek tej osoby lub wniosek co najmniej 3 członków

Rady. poprzednie stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady oraz do

Sekretarza Rady.

                                                             § 16.

Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazuje do

Burmistrza Miasta i do Przewodniczącego Rady Miasta oraz zamieszcza je na stronie

internetowej Urzędu Miasta.

                                                             § 17.

 1. Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Miasta (…)
  1. Posiedzenia odbywają się w pomieszczeniach zapewnionych przez Urząd Miasta .
  1. Obsługę administracyjno-biurową Rady Seniorów zapewnia urząd gminy
  1. Koszty działalności Rady Seniorów pokrywane są z budżetu Gminy/Miasta
  1. Gmina/Urząd Miasta tworzy jednostkę budżetową pod nazwą Rada Seniorów.

Uwaga: należy uzgodnić

                                                       Rozdział 6

                                            Postanowienia końcowe

                                                                 § 18.

1.Zmiany niniejszego Statutu mogą zostać dokonane uchwałą Rady Gminy/Miasta (…) na

Wniosek

 1. Rady seniorów podpisany przez co najmniej 3/5 składu Rady Seniorów oraz uzyskania pozytywnych opinii odpowiednich komisji Rady Miasta.
 2. Przewodniczącego Rady Miasta po pozytywnym zaopiniowaniu przez 3/5 składu Rady Seniorów oraz uzyskania pozytywnych opinii odpowiednich komisji Rady Miasta
 3. Wójta / Burmistrza/Prezydenta, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 3/5 składu Rady Seniorów oraz uzyskania pozytywnych opinii odpowiednich komisji Ray Miasta.

Uwaga

Każdy wniosek o zmianie statutu Rady seniorów powinien zawierać opinię radcy Prawnego Urzędu Miasta.

Niniejszy projekt statutu jest propozycją , jest zgodny z ustawą, aczkolwiek zawiera rozwiązania alternatywne do uzgodnienia z Gminą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *