Dotychczasowa” Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.”

Dezyderat

Dotychczasowa” Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 r.” przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwość nie odpowiada na wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa

 W tym programie wręcz stwierdza się:

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu nie spowoduje dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych, a jego finansowanie będzie realizowane poprzez odpowiednią alokację środków finansowych, będących w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych . W ekonomii oznacza to, że środki są ograniczone. Jeżeli jakiś zasób jest ograniczony, oznacza to, że jeżeli ktoś otrzyma go tyle ile potrzebuje, to ktoś inny nie otrzyma zasobu w oczekiwanej ilości. Reguły przy danych założeniach wyjściowych, nie można rozsądnie ten zasób rozdzielić pomiędzy potrzebujących.

Sposób takiego podziału, biorący pod uwagę optymalne w tym przypadku pożytki społeczne nazywa się

efektywną alokacją zasobów.

Alokacja efektywna jest to takie rozmieszczenie środków publicznych, przy którym nie ma sposobu na poprawę sytuacji wszystkich osób zaangażowanych w program nie ma sposobu poprawy sytuacji którejś z osób, bez pogarszania sytuacji kogoś innego,

wszystkie korzyści z wymiany zostały wyczerpane,

nie ma możliwości wzajemnie korzystnej wymiany.

Czyli program BUS jest w tej formule alokacji efektywnej nie do zrealizowania i nie umożliwia praktycznie przejście do innej alokacji

Potrzebna jest już od wczoraj

„NOWA POLITYKA SENIORALNA”

Zdaniem ekspertów z rozwiązywaniem problemów nie można czekać.

To nie opcja, a konstytucyjny obowiązek

Najwyższy czas wdrożyć efektywne rozwiązania.

Jednak znalezienie idealnego podziału zasobów (dóbr) nie jest łatwe. Jakie przyjąć  kryteria ,które  nie   naruszają w podziale interesy społeczeństwa,  nie uwzględniając szerszego kontekstu ani konsekwencji jakie mogą wywołać w przyszłości np.: zapewnieniem stabilności finansowej systemu zabezpieczenia na starość i bezpieczeństwa zdrowotnego tworzenie warunków umożliwiających osobom starszym uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymanie ich autonomii i niezależności wobec przyszłych pokoleń.

 Trudna diagnoza

Zdaniem ekspertów problem pogłębia fakt, że izolacja i codzienne zmagania osób starszych i niesamodzielnych w wielu przypadkach pozostają niedostrzegane przez otoczenie.

Niestety, także w wyniku postaw samych seniorów. – Problemy osób starszych, skrywane przez nie same i niezauważane przez niewydolny system wsparcia, ze zwielokrotnioną siłą ujawniły się w czasie pandemii 

Izolacja społeczna, drastyczne ograniczenie aktywności fizycznej, problem z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej, niski poziom kompetencji cyfrowych a także stale pogarszająca się kondycja psychiczna i fizyczna seniorów to najważniejsze problemy ,zdefiniowane przez ekspertów znawców problematyki senioralnej

Działać natychmiast!

Opracowania rekomendacji nakierowanych na pilną rewizję i reformę polityk senioralnych realizowanych w Polsce dotyczy trzech głównych obszarów

przywracanie seniorów do życia społecznego

sukcesywne podnoszenie jakości życia seniorów w różnych wymiarach życia;

zabezpieczenie tej grupy wobec perspektywy przyszłych zagrożeń.

9 Rekomendacji

Nakierowanych na poprawę polityk senioralnych w Polsce:

Są potrzebne nie tylko do bieżącego korygowania zadań polityki senioralnej, ale i do dyskusji nad jej nowym, kształtem

Lepsza jakość i zasięg wsparcia publicznego osób pozostających w częściowej lub całkowitej izolacji społecznej.

Rozbudowa sieci instytucji wsparcia, aktywizacji, informacji dedykowanych osobom starszym oraz ich przygotowania do pełnienia funkcji „interwencji kryzysowej”.

Zwiększenie finansowania służby zdrowia i poprawa dostępu seniorów do lekarzy internistów, specjalistów, w tym zwłaszcza geriatrów, usług rehabilitacyjnych i leczniczych w ramach „szybkiej ścieżki”.

Uwzględnienie zdrowia psychicznego seniorów w polityce publicznej.

Radykalne zwiększenie zakresu edukacji cyfrowej osób starszych w celu zapewnienia im możliwości realizowania wybranych potrzeb zdalnie.

Zwiększenie środków na aktywizację społeczną osób starszych w ramach programów centralnych, zwłaszcza Aktywni+.

Zwiększenie priorytetu spraw osób starszych w politykach lokalnych.

Działania na rzecz opiekunów osób starszych w celu zapewnienia im godnych warunków świadczenia opieki i zabezpieczenia na przyszłość.

Budowanie świadomości wyzwań starzenia i potrzeb osób starszych wśród młodszych pokoleń.

Proponujemy

Zespół roboczy ,niezwłocznie, dla wypracowania i konkretyzacji rozważań

Ze strony Sejmu :

-podkomisja robocza komisji sejmowej ds. polityki senioralnej

Strony rządowej -dyrektor departamentu ds. polityki senioralnej Ministerstwa Polityki Senioralnej:

 Strony społecznej:

– przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

–  przedstawicieli Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

– przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

– przedstawicieli Federacji stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 – grupa ekspertów i doradców OP o WRS.

  Określeniem cezury czasowej do czerwca 2014 r.

Zapewnienia dla tego grona środków i niezbędnych narzędzi.

Realizację powierzyć Ministerstwu ds. Polityki Senioralnej.

Dr Marek Bochowicz

Wiceprzewodniczący OP o WRS


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *