DIALOG SPOŁECZNY

Dr Marek Bochowicz

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego (RDS) – najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Klasyczna formuła dialogu społecznego, wobec wyzwań współczesności, wydaje się mało pojemna. Zanikają stare i pojawiają się nowe miejsca pracy czy zawody, zmieniają się formy zatrudnienia. Wyzwania nie ograniczają się już tylko do warunków pracy i płacy, ale obejmują znacznie szersze spektrum problemów m.in. kwestie klimatyczne czy sposoby godzenia życia zawodowego z prywatnym. W efekcie tych przemian maleją strefy wpływów tradycyjnych partnerów społecznych, a na ich miejsce wkraczają inicjatywy obywatelskie, które zgłaszają swoje aspiracje do udziału w dialogu społecznym.

Dlatego coraz bardziej konkretna staje wizja dialogu społecznego w poszerzonej formule, gdzie jest miejsce dla różnych organizacji społecznych czy inicjatyw obywatelskich.

Dialog społeczny -społeczność – osoby starsze.

Twierdzę, że w perspektywie ostatnich lat w Polsce dominuje ambiwalentna postawa wobec seniorów.  Chylimy przed nimi czoła i jednocześnie czujemy do niech niesmak. I ten niesmak nie jest w sferze, że poglądy dziadków jawią się jako przestarzałe dla wnuków, zaś wnuki pogrążające się w wirtualnym świecie nowych technologii jawią się swym dziadkom jako istoty niemalże z innego świata.

To jeszcze można zrozumieć.

Ale to ,złudne chylenie czoła,  już nie!

I mam tu na myśli , gdy władza mówi , że:

„Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest systematyczne podnoszenie jakości życia seniorów, tak by mieli zapewnione bezpieczeństwo i jak najdłużej pozostawali samodzielni i aktywni.”

Wychodzi na to ze władza wie lepiej !

Wyboru nie mamy a każdy kto mówi ,że wyboru nie mamy ,stosuje metodę autorytarną.

Nie ma tu ,że zaspokojenie artykułowanych przez środowiska osób starszych, tak by mieli zapewnione bezpieczeństwo i jak najdłużej pozostawali samodzielni i aktywni.” jest celem polityki społecznej

Oczywiście chciałoby się to rozbudować np. o taką formułę.

W szerokiej konsultacji i w uzgodnieniu w dialogu społecznym, także tym instancjonalnym .Dla dobra wspólnego ,wszystkie ustawy ,zarządzenia , dotyczące seniorów i organizacji senioralnych są w uzgodnieniu i poszanowaniu z radami seniorów umocowanych w ustawie samorządzie gminnym ,powiatowym wojewódzkim i ich przedstawicielstwa Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów na szczeblu centralnym.

  Afirmacją powyższego jest Obywatelski Parlament Seniorów który jest wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych wtedy, gdy zostaną one dokładnie określone i pojawią się szanse na to, że rzeczywiście regularne powtarzanie afirmacji doprowadzi do jakichś zmian w życiu seniorów.

Rada do spraw Polityki Senioralnej 

Deklaratywnie na dziś mamy: Radę do spraw Polityki Senioralnej,                                                                        która jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Polityki Senioralnej.                                                                                                                

Do zadań Rady należy:
1) opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych
2) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;
3) przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.                                                                                       

 Ogólny schemat ,                                                                                                      bez zapewnienia czy nawet deklaracji przeznaczenia środków na ich realizację. Monitorowania tych obopólnych porozumiem przede wszystkim po względem postępu ilościowego i jakościowego. do poprzedzającego roku. Takie” coś” już mieliśmy, chyba jeszcze mamy , jest to program rządowy Bezpieczeństwo Uczestnictwo Solidarność zwany BUS do 20230 roku.

Zabrakło w tym dokumencie zresztą bardzo autoratywnym ,gdyż w nim nie ma:                                                                                                                              W szczególności:

1) inicjowanie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych istotnych dla osób starszych,                                                                                                2) analizowanie otrzymywanych informacji i o przygotowywanych aktach prawnych, programach i innych dokumentach                                                               3) opiniowanie projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów dotyczących polityki senioralnej.                                                     

I stawiam pytanie czy znowu mamy „Coś”?

1.Spotyka się cztery razy w roku.

2.Pracuje społecznie

3. Żadnych prerogatyw

 W regulaminie jej powołania rady ds. Polityki senioralnej mamy tylko:                         § 9.  1.Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.                             W świecie XXI wieku metoda tzw. „cepa” dawno się skończyła a na czynie społecznym( tu patrz z darmo) ,to nic nie wyszło ,gdyż nie ma motywacji , rywalizacji, jest tylko etykieta i jakiś tam prestiż dla osoby zasiadającej w tym gronie na zewnątrz.

 Natomiast

Pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się za wykonywanie czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Są to czynności związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej zarówno wykonawczej (np. w radzie osiedla), radzie przy ministrze np. rada ds polityki senioralnej, sądowniczej (np. ławnicy), jak i ustawodawczej( kom. sejmowe).                                                                                                       Pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich, obejmuje swoim zakresem określone funkcje wykonywane o charakterze społecznym.                                                                                 Zatem fakt, iż ich wypełnieniu powinny zachodzić wypłaty kwot z różnych tytułów,                                                                                                              

Mamy co prawda                                                                                                        § 9. 2. Z tytułu udziału w pracach Rady jego członkom przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju środkami transportu zbiorowego (z wyłączeniem samolotu), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190) oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

I tylko Tyle!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *